ค่าฝากครรภ์ประกันสังคม

ขอสอบถามคุณแม่ๆที่มีประสบการณ์ เบิกค่าฝากครรภ์หน่อยค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

11 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? เอกสารเพื่อยื่นขอเบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม มีดังนี้ 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ให้ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ 2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) 3. สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส 4. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ 11 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลาม, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ การยื่นเอกสารหากผู้ประกันตนต้องการจะเบิก ทั้ง 1.เงินค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตร 2. เงินสงเคราะห์บุตร จะต้องยื่นอกสาร 2 ชุด คือ ชุดแรกสำหรับเงินค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตร ที่เราจะได้รับเป็นเงินก้อนมาเลยครั้งเดียว ส่วนอีกชุดสำหรับเงินสงเคราะห์บุตรที่ประกันสังคมจะจ่ายให้ทุก ๆ เดือน แต่ถ้าต้องการรับสิทธิแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ยื่นเอกสารแค่ชุดเดียวก็พอ

อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่เกี่ยวข้อง