Ang Patcharee profile icon
SilverSilver

Ang Patcharee, Thailand

ผู้ใช้งาน

About Ang Patcharee

กำลังตั้งครรภ์

Posts(1)
Replies(3)
Articles(0)
เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ยังไงบ้าง ? สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์คลอดบุตร ประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในวัน-เวลาราชการ ซึ่งจะไปยื่นเองหรือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้ ขอเพียงเอกสารที่ยื่นมีความครบถ้วน ถูกต้อง และอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ชัดเจนด้วย หรือจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางไปรษณีย์ก็ได้ ด้วยการส่งเอกสารไปตามที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน และจ่าหน้าซองว่า "ฝ่ายสิทธิประโยชน์"
Read more
 profile icon
Write a reply