ค่าฝากครรภ์ประกันสังคม

ขอสอบถามคุณแม่ๆที่มีประสบการณ์ เบิกค่าฝากครรภ์หน่อยค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

11 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

ประกันสังคม คลอดบุตร ได้เงินอะไรอีกบ้างนอกจากค่าคลอด นอกจากจะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทแล้ว ผู้ประกันตนหญิงที่เป็นคุณแม่ ยังมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย (ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาท) เป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งจะใช้สิทธิกับบุตรได้เพียง 2 คนเท่านั้น ถ้ามีบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์หยุดงานแล้ว ตัวอย่างเช่น มีเงินเดือน 15,000 บาท ก็จะได้เงินสงเคราะห์หยุดงานรวมทั้งหมด 22,500 บาท (7,500x3 เดือน) ขณะเดียวกัน หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอีกเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน โดยจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน นอกจากนี้ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ 600 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี หากแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก มีคุณสมบัติดังนี้ - สัญชาติไทย - อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ มีรายได้รวมของครัวเรือนทั้งหมด หารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในเกษณฑ์เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี

อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่เกี่ยวข้อง