Bình chọn
Nêu ý kiến
Better to buy your own
There's nothing wrong with borrowing your friend's

874 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Oh yes
No
No opinion

1065 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yuck, no
Yes, it doesn't freak me out

1907 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
TRUE
FALSE
Sometimes

1021 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Yes
No

1105 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi