Bình chọn
Nêu ý kiến
Yes - better safe than sorry!
No - kids should have the right to have fun!

1077 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Shy
Sociable

1780 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Wife
Husband
Neither - we're both patient
We're equally impatient!

1254 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Carrot
Green Peas
Cabbage
Other (post in comments!)

1042 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi
Nêu ý kiến
Good meaning
Sounds nice
Easy to spell/pronounce
A mix of both parents' names

2113 nhiều câu trả lời

 profile icon
Viết phản hồi